SUBJ
Concordança amb el verb
Joan menja: Ells mengen
ATR
Concordança amb el subjecte: Verbs copulatius
Nico és sitgetà: Ells són sitgetans
CD
Si passes a passiva es converteix en subjecte
El jardiner retalla les flors: Les flors són retallades pel jardiner
CI
Es pot substituir per ``li´´
Vaig donar les flors a la meva mare: Li vaig donar les flors.
CR
Preposició exigida pel verb
Es dedica a pescar
CP
Concordança amb el subjecte o CD: Verbs predicatius
Ell camina cansat: Ells caminen cansats
Porta el cotxe brut: porta els cotxes bruts
CC
Equival a un adverbi
Ell camina ràpidament/a poc a poc/pel carrer.